NP EN

शुभेच्छा

JerryArtek

JerryArtek

Hi! kpsharmaoli.com.np Did you know that it is possible to send message fully lawful? We offering a new legal method of sending request through feedback forms. Such forms are located on many s

RobertAcouh

RobertAcouh

http://www.pickup.forekc.ru/7-asinhronnyj-posledovatelnyj-adapter.htm

AllenMIZ

AllenMIZ

Hello everyone! Seek out a demo of the game named X-Hex. The meaning of the game is this. Field lozenge

scensanness

scensanness

online casino games world class casino slots online gambling free slots

Rachlnulty

Rachlnulty

https://sandeshtechnologies.com Comfy guidance to shelter including an intention averment on your read up again is immediately term to of date. In arise of, the budding block out is to send a letter

DennisVag

DennisVag

http://bit.ly/39YIrZV Now you can get Bitcoins right in your browser! Believe it or not, you' re just 1 click away from unique, online stream of income. Go through this link - and get your money!

Anil Kumar Gurung

Retired Civil Servant

I wish your good health and great leadership.

Udaya Nepali Shrestha

Former Secretary GON/ CA Member

Get well soon Dear Prime Minister...since you are the desirous leader and hero of this age for the betterment and entire stability of this country and people of Nepal. Your are a must for all of us.

Rajendra Gautam

Incharge, press org. Nepal. Ccm, NCP. Member of parliament.

नेपाल कम्युनिष्ट पाटी॔(नेकपा)का अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शमा॔ ओली दोस्रो मृगौला गरी वालुवाटार फक॔नु भएको छ। सव॔प्रथम वहाँको शीघ्र स्वास्थलाभको प्रत्यारोपणकामना गद॔छु

डा. महिमा अधिकारी

नेपाल मेडिसिटी

स्वेदशी अस्पतालमा नै मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण गर्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

मुरारी ढुंगेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण पछि निवास फर्किनु भएकोमा उहाँलगायत चिकित्सकहरुलाई हार्दिक बधाई । स्वस्थतासँगै देश नयाँ रफ्तारमा नयाँ योजना अनुसार अगाडि बढोँस भन्ने कामना गर्दछु ।

मुरारी ढुंगेल

;DdfggLo k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL lduf}{nf k|Tof/f]k0f kl5 lgjf; kmls{g' ePsf]df pxfFnufot lrlsT;sx?nfO{ xflb{s awfO{ . cj k|wfgdGqLsf] :j:ytf;Fu} b]z gofF /km\tf/df gofF of]hgf cg';f/ cufl8 a9f]F; e

साबित्रा अर्याल ब

मृगौला प्रत्यारोपण सफल भयो ।आज दशौं दिन का दिन राष्टका सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली ज्यूआज डिष्चार्ज भयको सुन्दा हामी नेपाली जनता पार्टी का कार्यकर्ता असाध्यै खुसी छौ।सिघ्रस्वाथ्य लाभ

सुरेशकुमार राई

नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी (नेकपा)

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको मृगौला प्रत्यारोपण शल्यकृया सफलतापुर्बक सम्पन्न भएकोमा प्रसन्नत्ताकासाथ प्रम एव अध्यक्ष क• ओली तथा यो खुसीको खबरको प्रतिक्षा गरिरहेका सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु ।

Deepak Pokhrel

Nepal Rastra Bank

सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्युको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना 💐

Bishnu Prasad Paudel

Neko Energy Solution Pvt.Ltd.

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकाे शीघ्र स्वास्थ्यलाभकाे शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु !

Kumar Mani Thapaliya

Precious Travels and Tours P. Ltd.

Get Well Soon Mr. PM

Rajendra Gautam

Incharge, press org. Nepal. Ccm, NCP. Member of parliament.

Get well soon

सरिता अधिकारी

मुलुक निर्माण महाअभियानको सफल नेतृत्व गरिरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु !

Basanta Raj Karki

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) , बागमती प्रदेश सदस्य ( पर्यटन बिभाग उपप्

आदरणिय पिएमको शिघ्रस्वास्थ लाभको कामना गर्दछु !!अनेक हल्लाहरुलाइ नेपानी जनताहरुले किमार्थ बिस्वाश गरेका छैनन ! शुभकामना !!