NP EN

जनतासँग प्रधानमन्त्री | भाग - ४७

जनतासँग प्रधानमन्त्रीको यो सत्चालीसौँ भाग हो । 

प्रशारण मिति : २०७६ असार ४ गते बुधबार